Innan installation

Här finner du en lista på punkter som bör gås igenom innan installation av solpaneler.

Regler för installation

Sammanfattning av aktuella krav vid installation av solceller:
 www.svensksolenergi.se/uploaded/pdf/installationsguidesolceller07.

Kontakta Länsstyrelsen

För närvarande kan du få bidrag med upp till 30% som företagare och 20% som privatperson av investeringskostnaderna när du installerar en nätansluten solcellsanläggning. Bidraget kan sökas innan eller efter installationen, så om du planerar att installera solceller så är det en god ide att lämna in en ansökan om solcellsbidrag snarast möjligt. Bidraget delas bara ut så länge pengarna räcker, så det är “först till kvarn” som gäller. Bidraget söks hos Energimyndigheten men går också bra att ansöka om bidrag via Länsstyrelsen i ditt län. Det är Energimyndigheten som ansvarar för bidraget men Länsstyrelserna sköter hanteringen av bidragsansökningar. Om du får bidrag för din solcellsanläggning måste du under tre års tid rapportera till din Länsstyrelse om hur mycket el din anläggning producerar. Om du inte sköter inrapporteringen eller om anläggningen av någon anledning inte producerar någon el riskerar du att Länsstyrelsen kräver tillbaka det bidrag du har fått.

Kontakta ditt elbolag (nätägare)

Om du skall koppla in en anläggning till det allmänna elnätet måste du anmäla det till din nätägare. Det är klokt att kontakta nätägaren redan på planeringsstadiet för att undvika fallgropar.

För att du skall kunna mata in överskottsel på elnätet måste din elmätare klara av att mäta hur mycket el som går in i huset och hur mycket som går ut från huset. Det är inte alla elmätare som klara detta, och då får du betala för elen även om den går från din solanläggning ut på elnätet. Nätägaren är skyldig att byta elmätare utan kostnad.

Du kan också behöva ett nytt avtal med nätägaren. Ditt vanliga avtal är normalt ett s.k. uttagsabonnemang. För att mata in el på nätet behöver du även ett inmatningsabonnemang.

Det är också viktigt att kontakta nätägaren av säkerhetsskäl. De måste känna till alla anläggningar som matar ut ström på deras elnät eftersom de kan behöva stänga av all el vid t.ex. reparationsarbeten.

Nätägaren vill också veta vem som är balansansvarig för anläggningen, d.v.s. vem som ser till att hålla reda på hur mycket som matas in och tas ut från elnätet. Det är normalt din elleverantör (inte nätägare) som sköter sin balans, antingen själva eller med hjälp av en fristående balansansvarig.

Ibland kräver nätägaren att du skall ha en ansvarsförsäkring som täcker eventuella skadeståndskrav om någon skulle råka illa ut p.g.a. din anläggning. Ibland ingår ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Information från de stora nätägarna
www.vattenfall.se/sv/mikroproduktion.htm
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Egen-el/FragorSvar/
www.fortum.com/countries/se/privat/elnat/smaskalig-elproduktion/pages/default.aspx

Kontakta din elleverantör

Om du vill kunna sälja din överskottsproduktion av el måste du upprätta ett avtal med din elleverantör. Om du inte har valt någon elleverantör är det nätägaren som också är din elleverantör. Observera att inte alla elleverantörer erbjuder möjlighet att sälja el, så det kan bli aktuellt för dig att byta leverantör. Tänk på att planera detta i god tid eftersom du kan vara bunden av avtal med elleverantören.

Nedan återfinns länkar till elleverantörer som köper el från småskalig elproduktion.

 

Kontakta ditt försäkringsbolag

Du bör kontrollera att dina solpaneler och annan utrustning täcks av din hemförsäkring samt om hemförsäkringen omfattar ansvarsförsäkring (om nätägaren kräver detta).

 

Kontakta en behörig elektriker

För att ansluta en anläggning till elnätet krävs att en behörig elektriker gör jobbet. Elektrikern ser till att alla regler följs och när arbetet är klart gör han (eller hon) en anmälan till nätägaren. Först därefter kan anläggningen tas i bruk. Även här kan det vara en god idé att ta kontakt redan på planeringsstadiet för att undvika problem.

Information från Elsäkerhetsverket
www.elsakerhetsverket.se/sv/Fornybar-energi/Vad-du-ska-tanka-pa
www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf
http://www.fortum.com/countries/se/privat/elnat/smaskalig-elproduktion/pages/default.aspx

Kontakta din kommun

Kontrollera med din kommun om det finns några hinder för att sätta upp solpaneler. Oftast är det inga problem om man monterar dem på taket, precis ovanpå befintligt tak, men om de skall sitta på en högre ställning på taket eller på marken kan det behövas bygglov.

Hantering av elmätning vid småskalig produktion och andra udda belastningsfall (Elforsk)

Referat: http://srv128.bluerange.se/Programomraden/Overf–Distribution/Rapporter/?rid=09_107_

Ett stort antal mätarkonfigurationer är möjliga när det gäller energimätarnas hantering av producerad respektive förbrukad energi i elektroniska mätare, särskilt vid trefasig mätning. Speciellt viktigt blir mätarkonfigurationen där blandad förbrukning och produktion kan förekomma, som vid så kallad mikroproduktion. Det finns dock ingen lag eller föreskrift som reglerar mätar­konfiguration, förutom att timvis mätning är föreskriven för laster >63A och för all produktion. Särskild uppmärksamhet bör ägnas anslutning av så kallade mikro producenter, där samtidig produktion och förbrukning kan förekomma i olika faser. I dessa sammanhang är mätare som tillämpar ”absolutregistrering” eller ”backspärr” helt olämpliga. Även ”import/exportmätare” som hanterar uppdelning av import/export ”per-fas” kan ifrågasättas för denna typ av laster därför att debiteringen för import/export i detta fall något slumpvis kan ”straffa” obalanserade laster eller generatorer. En mindre del av det nuvarande mätarbeståndet kan konfigureras om efter tillverkningen, alla andra mätare måste bytas ut om man vill ha en annan konfiguration än den ursprungliga. Detta är inte alltid ekonomiskt försvarbart. Nätägare vars normala mätare är olämpliga för mikroproduktion måste vara uppmärksamma på om produktion förekommer och byta till lämpligare mätteknik för varje enskild sådan kund. För att undvika misstag bör man överväga att helt sluta installera så kallade absolutregistrerande mätare och mätare med backspärr eftersom motsvarande säkerhet mot felaktig inkoppling idag kan uppnås med andra medel. Arbetsgruppens rekommenderar att alltid använda mätvärdesregistrering av typen ”import/export-mätare med trefasig hantering av import/export”[1] eller ”nettoregistrerande mätare”. Andra konfigurationer bör användas endast efter moget övervägande och efter att relevanta delar av organisationen blivit informerade om de begränsningar och risker för felmätningar som kan uppstå. Fördelen med registrering av import/export är att den alltid ger mer information till nätägaren än en netto­registrerande mätare, och det finns heller inga stora hinder för nätägaren att själv senare i kedjan kvitta produktion mot förbrukning. Man riskerar heller inte att få problem om hårdare regler runt kvittning av produktion skulle tillkomma. Nackdelen är att dubbelt så många mätvärden måste föras över och tas om hand i mätvärdeskedjan.

Nätägare som tillämpar en form av “Nettodebitering”

Tekniska verken »

Nacka energi »

Mälarenergi »

Vaggerydsenergi »