FAQ

Vanliga frågor och svar om våra solcellspaket, allmänt om hur solpaneler fungerar och många andra funderingar.
Hittar du inte svaret på din fråga? Tveka inte att kontakta oss! 

Tekniska frågor om solpanelen

Hur fungerar solceller?

Solcellsmoduler monteras på husets eller garagets tak eller på närliggande gärde och kopplas till ditt elsystem. När natten övergår till dag genererar de el, som går direkt till ditt hem. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

En solcellsanläggning består av solceller som omvandlar energin i solens strålar till elektricitet.

Hur mycket el genererar solcellerna?

Sverige har gynnsamma väderförutsättningar för solcellsproduktion – vi beräknar ca 900-1 100 kWh/år per installerad kW för tak i hyggligt sydläge. Ligger taket i öst eller västläge förväntas produktionen ligga på 800-900 kWh/år per installerad kW.

Producerar solcellerna el även under vintern?

När solen lyser produceras det mest el. Produktionen är som störst mellan mars och oktober. Under perioden november till februari är produktionen ca 10 % årsproduktionen.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el på nätet medan reparationsarbete pågår.

Kräver solcellsanläggningen någon service, tillsyn eller underhåll?

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Hur påverkas solcellspanelerna av smuts och snö?

Smuts påverkar panelernas verkningsgrad endast i liten utsträckning. Vi har relativt många dagar med regn och dessa sköter rengöring. Om panelerna är täckta med snö kommer de inte att producera någon el. Dock finns inget behov att sopa bort snö då produktionen under vintertid är låg.

Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?

Ja, i princip. Men eftersom solenergin genereras mest under perioden från mars-oktober så kommer du att behöva köpa el för resterande tid av året. Dock kan du skapa en överskottsproduktion som motsvarar dina senare inköp och på detta sätt täcka hela husets elbehov.

Vilka garantier har produkterna?

Solcellsmoduler:

10 års tillverkningsgaranti

10 år minst 90 % effektgaranti

30 år minst 80 % effektgaranti 

Växelströmsriktare:

Upp till 10 års funktionsgaranti

Frågor kring elförbrukning, försäljning & lagring av el

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Ditt nuvarande avtal behöver kompletteras med ett avtal om försäljning av din överskottsel. Innan du kan börja sälja överskottsel måste mätarbyte utföras. Det görs så snart som möjligt efter att anmälan har skickats in om att el-installationen är färdig.

Vilket pris får jag för den el jag säljer?

Elen som du säljer ersätts olika av marknadens elhandelsbolag. Vi hjälper dig att finna en bra lösning för dig både beträffande inköpt som såld el.

Kan man lagra el som man inte använder?

Ja, men detta kräver antingen en ”manager”, vilken kopplas mot er befintliga växelriktare, eller en hybridväxelriktare om ni satsar på ett helt nytt system. Anläggningen kopplas därefter till ett eller flera batteripack, vilka försörjer fastigheten då solen inte genererar.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel säljer du till elhandelsbolaget och sker helt automatiskt.

Fördelar med solpaneler

Vilka fördelar medför el via solceller för mig?

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för långt mer än 30 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Genom att ha egen produktion via solceller minskar behoven av produktion som medför koldioxidutsläpp och du bidrar till en hållbar utveckling.

Är solceller lönsamt?

Kring installation & utseende om solpanelen

Hur går installationen till?

Du beställer anläggningen via oss och vi genomför monteringen med egen personal. Vi för- och slutanmäler installationen hos er nätägare, vilka därefter kostnadsfritt byter din elmätare.

Vad ingår i leveransen?

När du väljer solceller från Aktiv Sol i Nöbbele AB får du en kostnadsfri rådgivning baserat på dina behov och förutsättningar. Du kommer att få en offert och investeringsanalys på en helhetslösning. Rådgivningen kan ske via besök eller telefon.

Vi sköter även uppkoppling av växelriktaren mot internet som möjliggör övervakning med larmfunktion av produktionen via dator och telefon. Förutsättning är framdragen internetkabel.

Produktionsdata kommer att vara presenterad per timme, dag, månad och år.

Dessutom kan installation av bruttoenergimätare erhållas vilket medför att du kan få elcertifikat för hela din produktion, inte bara för den produktion som levereras ut på nätet. I normal fallet är denna ca 50% av totalen. Denna bruttoenergimätare kräver också internet.

På vilka typer av hustak fungerar det att montera solceller?

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar, även om vissa typer kräver lite extra arbete. Detta framgår i din offert som du får innan beställning.

Hur stor plats tar solcellsmodulerna ?

Ca 6,5 m² per installerad KW 

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Kontakta alltid byggnadskontoret och hör om du behöver bygglov för din fastighet. I de allra flesta fall behövs inte detta om solcellerna placeras i takets lutning.

Kan jag välja att montera min anläggning själv?

Vår lösning är en helhetslösning där installationen ingår.

Om du ändå vill göra installationen själv hjälper vi dig med den första solcellsmodulen.

Vad krävs för att ett hus ska vara lämpligt för solceller?
  1. Fri takyta på hus, garage eller mark på minst 30 m²;
  2. Takytan är mot syd, väst eller öst;
  3. Takytan är fri från skugga;
  4. Takytan har en lutning från cirka 22 grader och uppåt. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda;
  5. Huset har en säkringsnivå på minst 16A;
  6. Plats för växelriktaren nära systemet;
  7. Att din elanvändning är större än din produktion (mikroproducent);
Hur går det till att beställa solceller genom Aktiv Sol i Nöbbele AB?

Du kontaktar oss och fyller i en intresseanmälan. Vi kontaktar dig för att genomföra en behovsanalys och rådgivning. Efter detta kommer du att få en offert på en helhetslösning som du får ta ställning till.

Hur lång tid tar det från beställning till att systemet är i drift?

Detta sker i överenskommelse med dig som kund.

När kan jag börja använda anläggningen?

När ditt nätbolag utfört mätarbytet kan du dessutom börja sälja överskottselen. Vi hjälper dig med råd om elhandelsbolag och produktionsavtal. 

Övrigt

Hur fungerar det med den statliga skattereduktionen?

Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Rapporteringen av överskottselen sköts av nätägaren. På den förtryckta deklarationsblanketten återfinns sedan den totala mängden överskottsel, för deklarationsåret. Varje kWh ger en skattereduktion motsvarande 60 öre.

Får jag ROT-avdrag för installation av solceller?

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för ROT-avdrag samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Om du får statligt solcellsstöd för installationen får du först återbetala ROT-avdraget innan utbetalning av solcellsstödet kan ske. Mer information om ROT-avdrag hittar du på www.skatteverket.se

Kan jag få bidrag för solceller?

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Läs mer om detta på http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/
eller kontakta din lokala Länsstyrelse.

Går det att dela upp betalningen för solcellerna?

Generellt inte, men vi finner alltid en lösning som passar oss bägge.

Vad gör jag om det inte fungerar, vem kontaktar jag då?

Du kontaktar mig personligen och når mig på 070-306 28 29

Hur funkar momsregistrering?

Privatpersoner har ingen skyldighet för momsregistrering

Vad innebär mätarbyte?

För att kunna sälja den el som matas in på elnätet behöver du en mätare som mäter både den el som matas ut förbrukas och den som matas in på nätet. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätbolag, förutsatt att din produktion klassas som mikroproduktion. Mätarbytet görs så snart som möjligt från att slutanmälan har skickats in om att el-installationen är färdig.